വീട് പണിയിൽ ഭിത്തികളുടെ കനം കുറയ്ക്കാം, സ്ഥലം ലാഭിക്കാം

SHARE

ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വീട് പണിയുമ്പോൾ ഓരോ ഇഞ്ചും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു വീടിന്റെ മൊത്തം വിസ്തീർണത്തിന്റെ 20-25 ശതമാനം സ്ഥലം ഭിത്തികൾക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കനം കൂടിയ സാമ്പ്രദായിക ഭിത്തി നിർമാണ രീതികൾക്ക് പകരം കനം കുറച്ച് ഭിത്തി നിർമിക്കാവുന്ന വിവിധ നിർമാണ വസ്തുക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എൻജിനീയറായ ഡോ. അനിൽ ജോസഫ്. 

MORE IN Veedu
SHOW MORE