ഒരു മണി വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ നിഷ പുരുഷോത്തമൻ| ഒക്ടോബർ18, 2020