വോട്ടു വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ അബ്ജോദ് വർഗീസ് | മാർച്ച് 26, 2019