സന്ധ്യാവാർത്ത​| ന്യൂസ് ആങ്കർ നിഷ പുരുഷോത്തമൻ| ജനുവരി 18, 2020