സന്ധ്യാവാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഷാനി പ്രഭാകരൻ | നവംബർ 21, 2018