പ്രഭാത വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ വീണ പ്രസാദ്| നവംബർ 20,2019