ഒരു മണി വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ ‍ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ| ഫെബ്രുവരി 18,2020