സന്ധ്യാവാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ പ്രമോദ് രാമൻ| സെപ്റ്റംബർ 20,2019