ഒൻപതുമണിവാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ അയ്യപ്പദാസ് | ജനുവരി 21, 2019