സന്ധ്യാവാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ നിഷ പുരുഷോത്തമൻ | ഓഗസ്റ്റ് 1, 2020