‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ഒരുമണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ വീണ പ്രസാദ് | ജൂൺ 30, 2020