സന്ധ്യാവാർത്ത​| ന്യൂസ് ആങ്കർ ഷാനി പ്രഭാകരൻ| ഫെബ്രുവരി 23, 2021