പ്രഭാതവാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ സ്റ്റിനി കെ മാനുവൽ | സെപ്റ്റംബർ 11, 2019