ഒൻപത് മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഫിജി തോമസ് | ഒക്ടോബർ 11, 2018