മത്സരം കടുക്കുന്നു; നന്മകളുടെ നല്ലപാഠം

nalalpadam3
SHARE

നല്ലപാഠം ഫിനാലെ തുടരുന്നു. കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചെയ്ത നല്ലപാഠം പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നു. മത്സരം കടുക്കുന്നു.

MORE IN NALLAPADAM
SHOW MORE
Loading...
Loading...