ആരോരും അറിയാതെ പോകുമായിരുന്നു ഇവർ; ആദ്യമായി സ്കൂളിൽ എത്തിച്ച നല്ലപാഠം

nallapadam-dhohss
SHARE

മലപ്പുറം എടപ്പാൾ പൂക്കര ഡി.എച്ച്.ഓ.എസ്.എസിലാണ് ഈയാഴ്ച നല്ലപാഠം. നിരവധി നല്ലപാഠം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ നല്ലപാഠം കൂട്ടുക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. 

MORE IN NALLAPADAM
SHOW MORE