വലിയ സന്ദേശം നൽകുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ

nallappadam-main
SHARE

കോട്ടയം മൂടിയൂർക്കര ഗവൺമെന്റ് എൽപി സ്കൂളിലെ നല്ലപാഠം കൂട്ടുകാർ നൽകുന്നത് മികച്ചൊരു സന്ദേശമാണ്. അരി ഉൽപാദനം മുതൽ ഒരുപാട് നല്ലകാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം കാണാം. 

MORE IN NALLAPADAM
SHOW MORE