ഒരുമണി വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ നിഷ പുരുഷോത്തമൻ| ജനുവരി 14,2020