സന്ധ്യാവാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഷാനി പ്രഭാകരൻ | ‍‍ഡിസംബർ 3, 2019