സന്ധ്യാവാർത്ത​ | ന്യൂസ് ആങ്കർ അയ്യപ്പദാസ് | ഒക്ടോബർ 11, 2018