പ്രഭാതവാർത്തകൾ | ന്യൂസ് ആങ്കർ നിഷ പുരുഷോത്തമൻ | ജൂൺ 28, 2018