ഒരു മണി വാർത്ത ​| ന്യൂസ് ആങ്കർവീണ പ്രസാദ്|​ ജൂൺ 17, 2018