ഒരു മണി വാർത്ത ​| ന്യൂസ് ആങ്കർ വീണാ പ്രസാദ് ​| മാർച്ച് 10, 2018