ഭയാനകം തിയേറ്ററുകളിൽ, രഞ്ജി പണിക്കർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ