ബജറ്റിൽ ഒരുക്കാം മൂന്ന് ബെഡ്റൂം വീട്; ചിലവ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം

veed
SHARE

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മനോഹരമായ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നിർമ്മാണ രീതിയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മൂന്ന് ബെഡ് റൂം ബജറ്റ് വീട് നിർമ്മിച്ചതിൻറെ ‌വിശേഷങ്ങൾ കാണാം.

MORE IN VEEDU
SHOW MORE
Loading...
Loading...