കടൽകരയിലെ സ്വപ്നവീട്

Veed_orginal
SHARE

 ഒാരോ വീടും രൂപകൽപ്പന ചെയപ്പെടുന്നത് ആ വീട്ടിൽ താമസിത്തുന്നവരുെട ജീവിതസാഹചര്യം പശ്ചാത്തലം വ്യക്തിത്വം എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചുക്കൊണ്ട് കൂടെയായിരിക്കണം, എന്നാലെ ആ വീട് അവരുടെ ജീവിതത്തോട് എന്നും ചേർന്ന് നിൽക്കൂ. കാണാം കടൽകരയിലെ ഒരു സ്വപ്നവീട്.  

MORE IN VEEDU
SHOW MORE
Loading...
Loading...