'പാർവതി എന്ന ആനയുടെ ഒരു ദിവസം'; കുട്ടികൾക്കായി വേറിട്ട ഒരു പുസ്തകം | Parvati elephant

ആനയും ആനക്കാരനുമായുള്ള ബന്ധം, അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം, ആനച്ചമയം , വാദ്യമേളം തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകള്‍ കുട്ടികളിലേക്കെത്തുന്നു #ParvatiElephant #StoryBookforKids

MORE VIDEOS