ആവേശകരമായ സ്ത്രീമുന്നേറ്റം

പൊസിറ്റിവായ ഒരു വിഷയത്തിലെക്കാണ് ചൂണ്ടുവിരൽ ഇന്ന് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. രാഷ്ട്രിയ സാമൂഹിക വിമർശനം മനപ്പൂർവം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. കാലഘട്ടം ചൂണ്ടുവിരൽ പോലൊരു പരിപാടിയോട് ആവശ്യപെടുന്നതാണ്. അതിന്റെ അർഥം സമൂഹം മുന്നൊട്ട് വയ്കുന്ന നല്ല മാതൃകയിലെക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാന്‍ മടിയുണ്ടെന്നല്ല. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസമെഖലകളിലെ നല്ല മാതൃകകളടക്കം വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. 

ക്കോഴിക്കോട്ട് നിന്നാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ചൂണ്ടുവിരൽ, വനിതാദിനമൊക്കെ കടന്ന് പോയ ആഴ്ചയായത് കൊണ്ട് സ്ത്രി ശാക്ക്തികരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആഴ്ച.