സന്ധ്യാ വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ ഷാനി പ്രഭാകരൻ| ജൂലൈ 21, 2021