സന്ധ്യാവാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ ഷാനി പ്രഭാകരൻ| ജൂൺ 16, 2021