ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ നിഷാ പുരുഷോത്തമൻ | ജനുവരി 22,2021