ഒരുമണി വാർത്ത | ആങ്കർ പ്രമോദ് രാമൻ ​| ജനുവരി 14, 2021