പ്രഭാത വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ പ്രമോദ് രാമൻ| ‌നവംബർ 22, 2020