സന്ധ്യാവാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ നിഷ പുരുഷോത്തമൻ| നവംബർ21,2020