സന്ധ്യാവാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ അയ്യപ്പദാസ് | ഒക്ടോബർ 18, 2020