സന്ധ്യാവാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ ഷാനി പ്രഭാകരൻ| സെപ്റ്റംബർ 22, 2020