പ്രഭാത വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ നിഷാ പുരുഷോത്തമൻ | സെപ്റ്റംബർ 16 ,2020