പ്രഭാത വാർത്ത | പ്രമോദ്, വീണ ​ | ആഗസ്റ്റ് 12 ,2020