സന്ധ്യാവാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഷാനി പ്രഭാകരൻ | ഓഗസ്റ്റ് 10, 2020