ഒരുമണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ പ്രമോദ് രാമൻ| ഒാഗസ്റ്റ് 8,2020