പ്രഭാത വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർപ്രമോദ്,വീണ |ജൂണ്‍ 18,2020