സന്ധ്യാവാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ അയ്യപ്പദാസ്​| മെയ് 22, 2020