സന്ധ്യാവാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കര്‍ അയ്യപ്പദാസ് | മാർച്ച് 26, 2020