സന്ധ്യാ വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ പ്രമോദ് രാമൻ | ഫെബ്രുവരി 14, 2020