പ്രഭാതവാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ ഡെൻസിൽ ആന്റണി| ജനുവരി 15, 2020