പ്രഭാത വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ വീണാ പ്രസാദ് ​ | ഡിസംബർ 9,2019