ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഷാനി പ്രഭാകരൻ | നവംബര്‍ 9,2019