ഒരു മണി വാര്‍ത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കര്‍ പ്രമോദ് രാമന്‍ | നവംബര്‍ 08, 2019