പ്രഭാത വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ പ്രിജി ജോസഫ് | ഒക്ടോബർ 23, 2019