ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഫിജി തോമസ് | ഒക്ടോബർ 10, 2019