ഒമ്പതുമണി വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ | ഒക്ടോബർ 10 , 2019