സന്ധ്യാവാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ അയ്യപ്പദാസ്| ഒക്ടോബർ 10, 2019