ഒമ്പതുമണി വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ ശ്രീലക്ഷ്മി പി. നായർ​| ഒക്ടോബർ 09,2019