ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ വീണ പ്രസാദ് | ഒക്ടോബർ 04, 2019