ഒന്‍പതുമണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ | സെപ്റ്റംബർ 15, 2019