ഒമ്പതുമണി വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ| സെപ്റ്റംബർ 11,2019